ران بدون پوست 1 کیلوگرمی

ران بدون پوست 1 کیلوگرمی

5% 51,500 تومان
48,500 تومان
ران گوساله 1کیلوگرمی

ران گوساله 1کیلوگرمی

5% 179,500 تومان
170,525 تومان
پک خانواده

پک خانواده

20% 343,700 تومان
274,960 تومان
راسته با استخوان 1 کیلوگرمی

راسته با استخوان 1 کیلوگرمی

1% 146,500 تومان
145,000 تومان
ران کامل گوسفندی 2 کیلو گرمی

ران کامل گوسفندی 2 کیلو گرمی

0% 318,000 تومان
318,000 تومان
فیله گوساله 1 کیلوگرمی

فیله گوساله 1 کیلوگرمی

2% 255,000 تومان
249,900 تومان
سردست گوساله 1 کیلوگرمی

سردست گوساله 1 کیلوگرمی

5% 177,500 تومان
168,625 تومان
خورشتی گوساله 1 کیلوگرمی

خورشتی گوساله 1 کیلوگرمی

0% 181,500 تومان
181,500 تومان